Úřad vlády České republiky

Oddělení styku s veřejností

 

Vážený pan

Pavel Kozák

kontakt

 

V Praze 23. prosince 2016

Čj. 23932/2016-OSV

 

Vážený pane Kozáku,

 

Úřadu vlády ČR bylo doručeno Vaše další elektronické podání, ve kterém se zamýšlíte nad sexualitou ve vztahu k civilizaci a potažmo zmiňujete problém, jako je HIV/AIDS.

 

Dovolte mi poděkovat za důvěru, se kterou se na Úřad vlády ČR obracíte. Bohužel musím zklamat Vaše očekávání a informovat Vás, že předmětná problematika nepatří do působnosti Úřadu vlády ČR, když podle ustanovení § 28 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, Úřadu vlády ČR přísluší plnit úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády a jejích orgánů.

 

Vzhledem k výše uvedenému Vám doporučuji obrátit se se svou iniciativou na Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jež se touto problematikou na vládní úrovni zabývají.

 

Neberte, vážený pane Kozáku, toto naše sdělení jako nezájem o danou záležitost. Bezesporu se jedná o velmi citlivou a složitou problematiku s řadou souvislostí, ale jsme nuceni důsledně respektovat zákonem stanovené kompetence pro jednotlivé oblasti společenského života.

 

S pozdravem

 

Mgr. Marek Macháň v.r.

vedoucí oddělení styku s veřejností

 

 

Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1

ústředna 224 002 111, posta@vlada.cz, datová schránka: trfaa33